Navigácia

Obsah

 

Denný poriadok

Prevádzka materskej školy je od  6.30 hod. do 16.00 hod. 

 

6:30
  • hry a činnosti podľa voľby detí v triedach /vzdelávacie aktivity/ 
  • zdravotné cvičenie 
8:30
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu /hygiena, desiata/
  • vzdelávacie aktivity
  • pobyt vonku
11:15
  • činnosti zabezpečujúce životosprávu /hygiena, obed/
  • odpočinok

14:30      - 16:00

  • činnosti zabezpečujúce životosprávu /hygiena, olovrant/
  • vzdelávacie aktivity
  • hry a činnosti podľa voľby detí v triedach   

 

Denný poriadok má každá trieda upravený podľa veku detí a je umiestnený

v  šatniach jednotlivých tried. Prispôsobuje sa konkrétnym činnostiam každého dňa.

Záväzné je dodržanie času pre činnosti zabezpečujúce životosprávu ( desiata, obed,

olovrant, hygiena ).