Navigácia

Obsah

 

Denný poriadok

Prevádzka materskej školy je od  6.00 hod. do 16.30 hod. 

V čase od 6.00 do 6.30 a od 16.00 do 16.30 sa deti všetkých tried schádzajú

v triede Sloník ( prízemie hlavného vchodu ).

 

6.00
 • schádzanie detí v triede SLONÍK
6.30
 • hry a činnosti podľa voľby detí v triedach /vzdelávacie aktivity/ 
 • zdravotné cvičenie 
8.30
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu /hygiena, desiata/
 • vzdelávacie aktivity
 • pobyt vonku
11.15
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu /hygiena, obed/
 • odpočinok
14.30
 • činnosti zabezpečujúce životosprávu /hygiena, olovrant/
 • vzdelávacie aktivity
16.00
 • hry a činnosti podľa voľby detí v triede SLONÍK

 

Denný poriadok má každá trieda upravený podľa veku detí a je umiestnený

v  šatniach jednotlivých tried. Prispôsobuje sa konkrétnym činnostiam každého dňa.

Záväzné je dodržanie času pre činnosti zabezpečujúce životosprávu ( desiata, obed,

olovrant, hygiena ).