Navigácia

Obsah

ŠKOLNÉ

číslo účtu:

 

SK90 5600 0000 0081 0946 9001
Zákonný zástupca uhrádza príspevok 20€/za dieťa do 10-teho v mesiaci.

Platí od 1.1.2021 jednotne pre všetky deti navštevujúce MŠ.

   

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

 • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 • ak zákonný zástupca dieťat‘a predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom,
  že je poberatel‘om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Úplné znenie: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 1512020NZN

V prípade otázok volať v čase 8.00-12.00 hod na t.č. 0948/475 156 p. Běhalová (admin.pracovníčka MŠ)

 

STRAVNÉ

číslo účtu:

 

SK89 5600 0000 0081 0946 3005

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa uhrádza zákonný zástupca do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

Celodenná strava (stravník - dieťa MŠ vo veku 2-5 rokov) vo výške stravného limitu 1,55 € z toho:

 • desiata:                                     0,36 €
 • obed:                                         0,85 €
 • olovrant:                                    0,24 €
 • režijné náklady                          0,10 €

Mesačná zálohová platba je 31,00 €

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia“) v sume 1,30€ možno poskytnúť:

 • každému dieťaťu, ktoré navštevuje MŠ v ktorej je  najmenej 50% detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 • dieťaťu, ktoré navštevuje MŠ s žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 • dieťaťu, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku. Túto skutočnosť preukazuje zákonný zástupca MŠ čestným vyhlásením.

V prípade uplatnenia dotácie výška príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa  je  0,25  €/na deň. Mesačná zálohová platba je 5,00 €. V mesiaci september zákonný zástupca v prípade uplatnenia dotácie zaplatí plnú sumu t.j. 31,00 € (kaucia) + 5€ za mesiac september a následne za každý další mesiac dochádzky dieťaťa do MŠ. Ak zákonný zástupca neodhlási dieťa zo stravy v stanovenom čase viac ako dva dni po sebe, uhradí za neodobratú stravu plnú sumu vo výške 1,55€

V prípade otázok volať v čase 8.00-12.00 hod na t.č. 0911/332 494 p. Jezná (vedúca jedálne MŠ)