Navigácia

Obsah

ŠKOLNÉ

číslo účtu:

 

SK90 5600 0000 0081 0946 9001
Zákonný zástupca uhrádza príspevok 20€/za dieťa do 10-teho v mesiaci.

Platí od 1.1.2021 jednotne pre všetky deti navštevujúce MŠ.

   

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

  • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
  • ak zákonný zástupca dieťat‘a predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom,
    že je poberatel‘om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Úplné znenie: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 1512020NZN

V prípade otázok volať v čase 8.00-12.00 hod na t.č. 0948/475 156 p. Běhalová (admin.pracovníčka MŠ)

 

STRAVNÉ

číslo účtu:

 

SK89 5600 0000 0081 0946 3005

 

  • Celodenná strava 

       (stravník-dieťa MŠ vo veku 2-5 rokov)  vo výške stravného limitu  1, 55 € z toho:

                                                                 desiata:                                        0,36 €

                                                                 obed:                                           0,85 €

                                                                 olovrant:                                      0,24 €

                                                                 režijné náklady                            0,10 €

Mesačná zálohová platba je (20x1,55€)                                                 31,00 €

  • Celodenná strava s dotáciou štátu na podporu výchovy dieťaťa k stravovacím návykom

        (stravník-dieťa MŠ – predškolská dochádzka, hmotná núdza, životné minimum) v sume 1,20 €/na deň.                                       Výška príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa  je  0,35  €/na deň

Mesačná zálohová platba je (20x0,35€)                                                7,00  €

V mesiaci september predškoláci platia plnú sumu t.j. 31,00 € (kaucia) + 7€ za mesiac september

Príspevok na stravovanie dieťaťa, ktorý je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky - §140 ods.10 školského zákona, uhrádza zákonný zástupca do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

Pri oboch platbách treba uviesť VS pridelený vedúcou jedálne.  Je planý počas celej dochádzky dieťaťa do MŠ. Do poznámky pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré sa platba realizuje.

V prípade otázok volať v čase 8.00-12.00 hod na t.č. 0911/332 494 p. Jezná (vedúca jedálne MŠ)