Navigácia

Obsah

ŠKOLNÉ

číslo účtu:

 

suma:

SK90 5600 0000 0081 0946 9001

deti od 3-6 rokov

15€/mesačne

 

deti od 2-3 rokov

30€/mesačne

 

prázdninová činnosť v mesiaci júl/august

30€/za mesiac 

Dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, príspevok za pobyt v MŠ neuhrádza.

Školné treba uhradiť do 10-teho v mesiaci.

 

STRAVNÉ

číslo účtu:

 

SK89 5600 0000 0081 0946 3005

 

  • Celodenná strava 

       (stravník-dieťa MŠ vo veku 2-5 rokov)  vo výške stravného limitu  1, 55 € z toho:

                                                                 desiata:                                            0,36 €

                                                                 obed:                                                0,85 €

                                                                 olovrant:                                          0,24 €

                                                                 režijné náklady                             0,10 €

Mesačná zálohová platba je (20x1,55€)                                              31,00 €

  • Celodenná strava s dotáciou štátu na podporu výchovy dieťaťa k stravovacím návykom

        (stravník-dieťa MŠ – predškolská dochádzka, hmotná núdza, životné minimum) v sume 1,20 €/na                 deň. Výška príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa  je  0,35  €/na deň

Mesačná zálohová platba je (20x0,35€)                                                7,00  €

V mesiaci september predškoláci platia plnú sumu t.j. 31,00 € (kaucia) + 7€ za mesiac september

Príspevok na stravovanie dieťaťa, ktorý je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky - §140 ods.10 školského zákona, uhrádza zákonný zástupca do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

Pri oboch platbách treba uviesť VS pridelený vedúcou jedálne.  Je planý počas celej dochádzky dieťaťa do MŠ. Do poznámky pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré sa platba realizuje.