Navigácia

Obsah

Rada školy

 

Rada školy bola pri MŠ Agátová ustanovená v zmysle zákona NRSR č. 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý presadzuje záujmy rodičov, pedagogických aj prevádzkových zamestnancov. Vyjadruje sa k závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Má 11 členov.

Tvoria ju: 4 zástupcovia delegovaní zriaďovateľom,  4 zástupcovia za rodičov,  2 pedagogickí zamestnanci, 1 prevádzkový zamestnanec

Rada školy pracuje podľa štatútu, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti, vyplývajúce z jej poslania.