Navigácia

Obsah

Cieľmi predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole je umožniť deťom:

 

  • plynulú adaptáciu na nové prostredie poskytujúce stimulujúce podmienky pre jeho zdravý vývin, prostredie plné pocitu istoty, bezpečia, porozumenia a lásky počas celého dňa
  • rozvíjať ich sociálne zručnosti, napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi a dospelými, podporovať schopnosti kooperovať v skupine
  • prostredníctvom hry, aktívneho bádania a zážitkového učenia rozvíjať záujem o poznávanie okolitého sveta v širších súvislostiach a dosiahnuť elementárne základy kľúčových kompetencií potrebných pre primárne vzdelávanie a život v spoločnosti
  • rozvíjať manuálne zručnosti, posilňovať tvorivé a umelecké schopnosti, podporovať rozvoj nadania a záujmov každého dieťaťa
  • rozvíjať environmentálne cítenie v priamom kontakte s prírodou
  • uplatňovať  a rozvíjať prvky zdravého životného štýlu a ochrany zdravia
  • posilňovať úctu k rodičom, vytvárať pozitívny vzťah ku kultúrnym a ľudovým tradíciám a k materinskému (štátnemu) jazyku
  • so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rovnosť šancí a prístupu k vzdelávaniu a sociálnej inklúzii

 

 

Krúžky
  • Anglický jazyk
v spolupráci s CVČ 2x týždenne PO, STR
  • Tanečný krúžok
v spolupráci so ZUŠ 2x týždenne UT, ŠTV

Krúžky sú určené pre deti plniace povinné predrimárne vzdelávanie (predškoláci).