Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

Cieľmi predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole je umožniť deťom:

 • plynulú adaptáciu na nové prostredie poskytujúce stimulujúce podmienky pre jeho zdravý vývin, prostredie plné pocitu istoty, bezpečia, porozumenia a lásky počas celého dňa
 • rozvíjať ich sociálne zručnosti, napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi a dospelými, podporovať schopnosti kooperovať v skupine
 • prostredníctvom hry, aktívneho bádania a zážitkového učenia rozvíjať záujem o poznávanie okolitého sveta v širších súvislostiach a dosiahnuť elementárne základy kľúčových kompetencií potrebných pre primárne vzdelávanie a život v spoločnosti
 • rozvíjať manuálne zručnosti, posilňovať tvorivé a umelecké schopnosti, podporovať rozvoj nadania a záujmov každého dieťaťa
 • rozvíjať environmentálne cítenie v priamom kontakte s prírodou
 • uplatňovať  a rozvíjať prvky zdravého životného štýlu a ochrany zdravia
 • posilňovať úctu k rodičom, vytvárať pozitívny vzťah ku kultúrnym a ľudovým tradíciám a k materinskému (štátnemu) jazyku
 • so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rovnosť šancí a prístupu k vzdelávaniu a sociálnej inklúzii

Aktivity

 • Deň chôdze – deň športu „Hore Váhom, dolu Váhom“
 • Školský korčuliarsky program - pre predškolákov
 • Poďakovanie za dary zeme
 • Deň zdravej výživy
 • Viacboj všestrannosti
 • Príprava darčekov a vystúpenia detí v Domove dôchodcov na Podbrezinách
 • Hokejisti v našej MŠ
 • Divadelné predstavenia bábkových divadiel z celej SR
 • Krabičky plné lásky
 • Mikuláš v MŠ
 • Vianočné tradície na dedine
 • Tvorivé dielne k Vianočným trhom
 • Vianočné trhy s koledami
 • Lyžiarskyvýcvik - pre predškolákov
 • Karneval
 • Spolupráca s Liptovskou galériou Petra Michala Bohúňa.
 • Vynášanie Moreny
 • Tvorivé dielne k Veľkej noci
 • Deň Zeme
 • Upracme si mesto
 • Deň otvorených dverí
 • Spolupráca so ZŠ J.Kráľa a ZŠ s MŠ Okoličianska
 • Návštevy hasičskej stanice
 • Prezentácia detskej tvorivosti „POTVORKA“
 • Spolupráca s Mestskou políciou 
 • Sadenie mája
 • Olympiáda AGÁTIKOV
 • Škola v prírode - pre predškolákov
 • Rozprávková noc v MŠ - pre predškolákov
 • Rozlúčka s predškolákmi

Materská škola Agátik


hore