Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA šk.rok 2022-2023

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA šk.rok 2022-2023

Zápis detí do MŠ Agátová na šk. rok 2022/2023
sa uskutoční v termíne: od 2.mája do 6.mája 2022

Zápis detí do MŠ Agátová na šk.r. 2022/2023 od 2.5. do 6.5. 2022 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, podpísanej oboma rodičmi, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa. Deťom 3-ročným a mladším ako 3 roky zákonný zástupca vyplní aj dotazník o dieťati.

Žiadosť a dotazník si zákonný zástupca môže stiahnuť z web. stránky MŠ www.agatik.sk alebo prevziať v MŠ.

Prijímanie žiadostí:

Zákonný zástupca môže vyplnenú žiadosť s lekárskym potvrdením a dotazník (pre deti 3-ročné a mladšie ako 3roky):

 1. naskenovať a poslať prostredníctvom e-mailu na adresu adlerova@gmail.com
 2. vhodiť do poštovej schránky umiestnenej na plote MŠ.
 3. poslať poštou na adresu MŠ (Materská škola, Agátová 637, 031 04 Liptovský Mikuláš) 
 4. v prípade otázok alebo nejakých nejasností odovzdať osobne riaditeľke MŠ v dňoch 2.mája a 3.mája 2022 v čase 8:30 -16:00 hod v priestoroch označených a určených   na zápis (pri dodržaní aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení).

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne, alebo poštou najneskôr do 30.6.2022.

Bližšie informácie:  e-mail: adlerova@gmail.com                                     mobil: 0911/73 90 23

                                           web: www.agatik.sk                                 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa §59 a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

 • dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.8.2022 a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska a spádovej oblasti MŠ,
 • dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.8.2022 a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska a nie je zo spádovej oblasti MŠ,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

Na predprimárne vzdelávanie sa ďalej môže prijať:

 • dieťa od troch rokov veku (trojročné dieťa je také, ktoré dovŕšilo tri roky do 31.8.  príslušného roka),
 • dieťa od dovŕšenia dva a pol roku veku (ak má MŠ vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky),
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ak má MŠ vytvorené vhodné podmienky – personálne, priestorové, materiálne a iné podmienky).

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

 • v prípade prijatia žiadosti na predprimárne vzdelávanie dieťaťa do troch rokov veku prednostne prijmeme tie, ktoré do 31.12.2022 dovŕšia tri roky veku s nástupom        do MŠ k 5.9.2022.  Podmienkou pre prijatie je, aby dieťa malo osvojené základné hygienické návyky (bez plienky v priebehu dňa aj počas spánku, bez cumľa). Ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ, nie je možné uprednostniť dieťa mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné. Tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú prijaté všetky deti na povinné predprimárne vzdelávanie, na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania  a deti vo veku od troch rokov.
 • MŠ zohľadňuje individuálnu situáciu dieťaťa (napr. dieťa samo živiteľa, osirelé dieťa,  a pod.).

                                                                                                                     

Mária Adlerová

                                                                                                                         riaditeľka MŠ

Dátum vloženia: 24. 3. 2022 21:10
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 3. 2022 21:52
Autor: Erika Štricová

Materská škola Agátik


hore