Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

Cieľmi predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole je umožniť deťom:

 • plynulú adaptáciu na nové prostredie poskytujúce stimulujúce podmienky pre jeho zdravý vývin, prostredie plné pocitu istoty, bezpečia, porozumenia a lásky počas celého dňa
 • rozvíjať ich sociálne zručnosti, napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi a dospelými, podporovať schopnosti kooperovať v skupine
 • prostredníctvom hry, aktívneho bádania a zážitkového učenia rozvíjať záujem o poznávanie okolitého sveta v širších súvislostiach a dosiahnuť elementárne základy kľúčových kompetencií potrebných pre primárne vzdelávanie a život v spoločnosti
 • rozvíjať manuálne zručnosti, posilňovať tvorivé a umelecké schopnosti, podporovať rozvoj nadania a záujmov každého dieťaťa
 • rozvíjať environmentálne cítenie v priamom kontakte s prírodou
 • uplatňovať  a rozvíjať prvky zdravého životného štýlu a ochrany zdravia
 • posilňovať úctu k rodičom, vytvárať pozitívny vzťah ku kultúrnym a ľudovým tradíciám a k materinskému (štátnemu) jazyku
 • so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rovnosť šancí a prístupu k vzdelávaniu a sociálnej inklúzii

Projekty

 • Zber šípok - v spolupráci s Lesmi SR
 • Separáčik Hugo - "neseparujte sa, separujte s nami" – separovanie odpadu a jeho druhotné využitie aj v edukačných aktivitách MŠ
 • Zdravé zúbky - správna starostlivosť o zuby a ďasná ako aj prevencia zubného kazu v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v LM
 • Dorotka a jej priatelia - projekt je národným projektom Mládeže Červeného kríža. Zameriava sa na výučbu prvej pomoci a prehĺbenia humanitného cítenia detí v MŠ. Deti sa formou hier, básní, príbehov a rozhovorov "učia" ošetriť malé zranenia Dorotky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom.
 • Školský mliečny program - podpora spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach
 • Je tu školské ovocie - európsky program podpory konzumácie ovocia v školách
 • Zdravo s pohybom – pre zamestnancov MŠ
 • Zdravé oči už v škôlke - projekt realizovaný v spolupráci s Úniou slabozrakých Slovenska
 • Školský korčuliarsky program - projekt realizovaný v spolupráci mesta LM a SZĽH, zameraný na rozvoj korčuliarskej gramotnosti
 • Bezpečne na ceste - p​​​​​​reventívny program mestskej polície

Materská škola Agátik


hore