Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

elektronická Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk.r.2020/2021

Údaje o dieťati
Ak rodič prihlasuje dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Údaje o otcovi
Údaje o matke
Zákonný zástupca žiada prijať dieťa do MŠ na:
Zaväzujem sa, že v prípade ochorenia dieťaťa, výskytu choroby v rodine alebo v najbližšom okolí, bezodkladne oznámim túto skutočnosť riaditeľovi MŠ. Ďalej sa zaväzujem, že oznámim každé očkovanie a ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Beriem na vedomie, že na základe opakovaného porušenia Školského poriadku školy zákonnými zástupcami dieťaťa, môže riaditeľ školy rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Súčasne sa zaväzujem, že budem pravidelne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ v zmysle § 28 ods. 3 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdel. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so VZN Mesta LM č.10/2017 a VZN č .8/2019.
Podpis zákonných zástupcov

označuje povinné pole.

Pred odoslaním žiadosti si pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle.

 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/37810511/sk/zakladne-informacie

Materská škola Agátik


hore