Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

OZNAM - Zmena platieb za stravu

OZNAM - Zmena platieb za stravu

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2022/VZN sa od 1.4.2022 mení výška príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za stravu poskytnutú v školskej jedálni.

STRAVNÉ

číslo účtu: SK89 5600 0000 0081 0946 3005

 

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2022/VZN sa od 1.4.2022 mení výška príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za stravu poskytnutú v školskej jedálni.

Úplné znenie:   Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2022/VZN (20.55 kB)

Príspevok na stravovanie dieťaťa uhrádza zákonný zástupca do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

Celodenná strava (stravník - dieťa MŠ vo veku 2-5 rokov) vo výške stravného limitu 1,94 € z toho:

desiata:                                     0,38 €

obed:                                         0,90 €

olovrant:                                   0,26 €

režijné náklady                      0,40 €

Mesačná zálohová platba je 38,80 €

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia“) v sume 1,30€ možno poskytnúť:

  • každému dieťaťu, ktoré navštevuje MŠ v ktorej je  najmenej 50% detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  • dieťaťu, ktoré navštevuje MŠ s žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  • dieťaťu, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku. Túto skutočnosť preukazuje zákonný zástupca MŠ čestným vyhlásením.

V prípade uplatnenia dotácie výška príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa  je  0,64  €/na deň. Mesačná zálohová platba je 12,80 €. V mesiaci september zákonný zástupca v prípade uplatnenia dotácie zaplatí plnú sumu t.j. 38,80 € (kaucia) + 12,80€ za mesiac september a následne za každý další mesiac dochádzky dieťaťa do MŠ. Ak zákonný zástupca neodhlási dieťa zo stravy v stanovenom čase viac ako dva dni po sebe, uhradí za neodobratú stravu plnú sumu vo výške 1,94€

V prípade otázok volať v čase 8.00-12.00 hod na t.č. 0911/332 494 p. Jezná (vedúca jedálne MŠ)

Dátum vloženia: 31. 3. 2022 0:24
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 3. 2022 0:32
Autor: Erika Štricová

Materská škola Agátik


hore