Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Materská škola Agátik
Materská škola Agátik

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA šk.rok 2021/2022

zápis

- bude prebiehať od 3.5. do 7.5.2021. Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2021 a žiadosť sú zverejnené na webovej stránke našej materskej školy. Viac...

Zápis detí do MŠ Agátová  na šk. rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne: od 3.mája do 7.mája 2021 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, podpísanej oboma rodičmi, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, s údajom o povinnom očkovaní dieťaťa. Deťom 3-ročným a mladším ako 3 roky zákonný zástupca vyplní aj dotazník o dieťati.

Žiadosť a dotazník si zákonný zástupca môže stiahnuť z webovej stránky MŠ www.agatik.sk alebo prevziať v materskej škole.

Prijímanie žiadostí:

Zákonný zástupca môže vyplnenú žiadosť s lekárskym potvrdením a dotazník (pre deti 3-ročné a mladšie ako 3roky):

 1. naskenovať a poslať prostredníctvom e-mailu na adresu adlerova@gmail.com
 2. vhodiť do poštovej schránky umiestnenej na plote MŠ.
 3. poslať poštou na adresu MŠ (Materská škola, Agátová 637, 031 04 Liptovský Mikuláš) 
 4. v prípade otázok alebo nejakých nejasností odovzdať osobne riaditeľke MŠ v dňoch 3.mája a 4.mája 2021 v čase      8:30 -16:00 hod v priestoroch označených a určených na zápis (pri dodržaní aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení).

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne, alebo poštou najneskôr do 15.6.2021.

Bližšie informácie:  e-mail: adlerova@gmail.com                      mobil: 0911/739 023

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle zákona NR SR 209/2016 Z .z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠVVaŠ SR č.438/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z.z.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

 • dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.8.2021 a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska a spádovej oblasti MŠ,
 • dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.8.2021 a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska a nie je zo spádovej oblasti MŠ,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

Na predprimárne vzdelávanie sa ďalej môže prijať:

 • dieťa od troch rokov veku (trojročné dieťa je také, ktoré dovŕšilo tri roky do 31.8.príslušného roka),
 • dieťa od dovŕšenia dva a pol roku veku (ak má MŠ vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky),
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ak má MŠ vytvorené vhodné podmienky – personálne, priestorové, materiálne a iné podmienky).

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

 • v prípade prijatia žiadosti na predprimárne vzdelávanie dieťaťa do troch rokov veku prednostne prijmeme tie, ktoré do 31.12.2021 dovŕšia tri roky veku s nástupom   do MŠ k 2.9.2021. Podmienkou pre prijatie je, aby dieťa malo osvojené základné hygienické návyky (bez plienky v priebehu dňa aj počas spánku, bez cumľa). Ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do MŠ, nie je možné uprednostniť dieťa mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné. Tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú prijaté všetky deti na povinné predprimárne vzdelávanie, na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a deti vo veku od troch rokov.
 • MŠ zohľadňuje individuálnu situáciu dieťaťa (napr. dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa a pod.).

                                                                                                                                                                        Mária Adlerová

                                                                                                                                                                          riaditeľka MŠ

Dátum vloženia: 8. 4. 2021 19:52
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 4. 2021 20:06
Autor: Erika Štricová

Materská škola Agátik


hore